Studiecentralen Sivis

Studiecentralen Sivis är en nationell läroinrättning inom det fria bildningsarbetet. Vi arrangerar och förverkligar utbildning tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Vår verksamhet upprätthålls av Centralförbundet för Studieverksamhet rf. Våra ledande värden är främjandet av aktivt medborgarengagemang, demokrati och medborgarsamhällets verksamhet.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer förverkligar vi varje år över 7000 utbildningar med sammanlagt nästan 140 000 deltagare.    

Vår strategi för 2023–2027 främjar livslångt lärande, organisationers livskraft, medborgerliga färdigheter och ett hållbart liv samt stöder upprätthållandet av ett demokratiskt samhälle.

Teman i de utbildningar som förverkligas i samarbete med medlemsorganisationerna är nära kopplade till organisationernas verksamhet. Centrala tema i utbildningarna är medborgar-, organisations- och föreningsverksamhet, pedagogik inom förenings- och organisationsutbildning, frivilligarbete samt främjande av folkhälsa, brand- och räddningstjänst.

Vi arrangerar också egna utbildningar för att öka kunnande och stärka kompetensen hos personalen i våra medlemsorganisationer. De viktigaste ämnena som behandlas i utbildningarna är utveckling av organisationsutbildning, utbildarfärdigheter, utveckling av organisations- och föreningskunnande samt teman som berör aktivt medborgarskap.

All utbildning som våra medlemmarorganisationer förverkligar i samarbete med oss ingår i Sivis utbildningsprogram. All utbildning som ingår i Sivis utbildningsprogram planeras och rapporteras genom plattformen Sivisverkko.

Vi erbjuder våra medlemsorganisationer nätverk som stöder utvecklandet av deras utbildning och verksamhet och vi deltar själv i nätverk för organisations- och föreningsverksamhet samt fritt bildningsarbete på regional, nationell och internationell nivå. Vi genomför också projekt, forskning och utredningar samt deltar i diskussionen om fritt bildningsarbete och utvecklingsarbete. Vi synliggör organisations- och föreningsarbetets och -utbildningens betydelse i samhället.

Verksamheten styrs av lagen och förordningen om fritt bildningsarbete, Centralförbundet för Studieverksamhet rf:s stadgar, förvaltningsinstruktioner samt strategi.

Vår verksamhet övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Verksamheten styrs också av den finansiering som Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen beviljar det fria bildningsarbetet samt av grunderna för fördelningen av undervisningstimmar i statsandelsfinansieringen.

Bildningsförbundet upprätthåller studiecentralen 

Studiecentralen Sivis upprätthålls av Centralförbundet för Studieverksamhet rf, som är ett partipolitiskt obundet förbund för fritt bildningsarbete. Förbundets uppgift är att främja vuxenutbildning, kulturverksamhet och annat fritt bildningsarbete tillsammans med sina medlemsorganisationer. 

Styrelsen som består av representanter för våra medlemsorganisationer leder vår verksamhet.

SivisNYT – aktuellt